Algemene Contractvoorwaarden Cozino.be
[handelsnaam van ROYAL CROWN NV, KBO n° 0456.994.120]

JURIDISCHE VERHOUDING

 • Op het moment dat de Koper in de webshop op “nu kopen” klikt of in een fysieke winkel een bestelling plaatst, wordt de bestelling bevestigd en is de verkoop definitief gesloten tussen enerzijds de Koper en anderzijds Royal Crown NV, behoudens de hieronder vermelde uitzonderingen zoals bij uitoefening van het herroepingsrecht (hierna: ‘Bestelling’).
 • Royal Crown NV drijft handel onder de benaming ‘Cozino.be’, is ingeschreven bij de KBO onder het nummer RPR 0456.994.120 (Antwerpen, afdeling Tongeren) en is bereikbaar op het e-mailadres shop@cozino.be.
 • Door de Bestelling erkent de Koper ook deze Algemene Contractvoorwaarden grondig te hebben gelezen, begrepen en aanvaard, en ook voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp van de Bestelling (‘Producten’) o.a. dankzij de helpdesk, de 3D-voorstelling, de Productinformatie en -specificaties of de foto’s en illustraties van de leverancier.
 • Enkel de Bestelling en deze Algemene Contractvoorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Cozino.be en de Koper (hierna ook ‘Contract’).
 • Ouderlijke toestemming of toestemming van een voogd is vereist indien de Koper jonger is dan 18 jaar. De naam en telefoonnummer van de persoon die de toestemming geeft, moet vermeld staan bij de Bestelling.
 • Indien er zich onvoorziene en ontoerekenbare omstandigheden voordoen, zoals een onvoldoende beschikbaarheid van de Producten bij de leverancier of ingeval van overmacht, waardoor Cozino.be niet in de mogelijkheid is om de Bestelling uit te voeren of aan een hogere prijs, zal Cozino.be de Koper zo snel mogelijk contacteren en heeft de Koper de mogelijkheid om de Bestelling te wijzigen of kosteloos te annuleren.

HERROEPINGSRECHT

 • Bij aankoop via de webshop heeft de Koper het recht om binnen een termijn van 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen het Contract te herroepen. Deze termijn gaat in op de dag van de levering. Dit herroepingsrecht geldt niet bij een aankoop in een fysieke winkel.
 • Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door een ondubbelzinnige mededeling aan Cozino.be per e-mail of via het modelformulier voor herroeping dat kan worden teruggevonden op de website.
 • De Koper mag in dat geval de aangekochte Producten terugsturen of omruilen onder de voorwaarde dat de Producten in hun oorspronkelijke staat verkeren, dat de Producten onbeschadigd zijn, dat geen labels verwijderd zijn en dat de Koper een wettig aankoopbewijs kan voorleggen.
 • Binnen de 14 (veertien) dagen na de mededeling van de beslissing om het Contract te herroepen dienen de Producten door de Koper teruggezonden te worden in de originele verpakking en overeenkomstig de retourbepalingen.
 • De Koper is enkel aansprakelijk voor de waardevermindering ten gevolge van enig gebruik dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.

PRIJS EN BETALING

 • De prijs van de Producten staan inclusief BTW aangegeven in de webshop of in de fysieke winkel.
 • Enkel de prijzen die op het moment van de Bestelling worden vermeld zullen worden toegepast, behoudens manifeste vergissing in de prijsaanduiding. In dat laatste geval behoudt Cozino.be zich het recht voor om de Bestelling te weigeren en heeft de Koper de mogelijkheid om de nieuwe prijs te aanvaarden, dan wel de Bestelling kosteloos te annuleren.
 • De aangeduide prijzen vermelden geen verzendkosten bij thuislevering. De verzendkosten voor een thuislevering binnen België zijn gratis bij een aankoop hoger dan 100 euro. De verzenkosten voor andere landen dan België of binnen België voor een aankoop lager dan 100 euro, zijn altijd betaalbaar en worden forfaitair bepaald volgens marktconforme prijzen. Bij een aankoop buiten België kunnen lokale belastingen (o.a. douanerechten, taxen) van toepassing zijn. Dergelijke kosten zijn integraal voor rekening van de Koper.
 • De betaling vindt ingeval van een aankoop via webshop onmiddellijk plaats via de online betaalservice georganiseerd door een derde leverancier met eigen voorwaarden. Ingeval van een aankoop in een fysieke winkel geldt de betalingstermijn zoals overeengekomen in de Bestelling.
 • Zodra de betaling door Cozino.be werd ontvangen, wordt de Bestelling verwerkt.

LEVERING - EIGENDOM

 • Cozino.be levert de Producten af op het adres dat bij de Bestelling werd opgegeven.
 • Cozino.be tracht om de Bestelling binnen de zeven (7) dagen te leveren indien op voorraad, anders binnen dertig (30) dagen. Deze leveringstermijn is echter louter indicatief. Bij abnormale vertraging, dat wil zeggen indien de Bestelling na meer dan zestig (60) dagen na ontvangst van de Bevestiging nog niet werd geleverd, heeft de Koper het recht om, behoudens overmacht in hoofde van Cozino.be, de koop schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of om een vervangend Product van gelijke waarde te verzoeken.
 • Indien meerdere Producten worden besteld, wordt getracht om alle Producten in één pakket te leveren. In het geval dit niet mogelijk is, zal Cozino.be de Koper hiervan op de hoogte stellen per e-mail.
 • Indien de verzendverpakking of de Producten bij levering zichtbaar beschadigd is, dient de Koper dit bij ontvangst onmiddellijk en ten laatste binnen 48 uur, te melden via shop@cozino.be.
 • De eigendom van de Producten zal pas worden overgedragen op de Koper na de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen.

RETOUR

 • De risico’s verbonden aan een retourzending zijn integraal voor de Koper.
 • Iedere retourzending moet worden verpakt in overeenstemming met de verzendrichtlijnen (traceerbaar en voldoende beschermd, waarbij de Producten niet vrij kunnen bewegen), die per e-mail aan de Koper worden overgemaakt.
 • Alle kosten verbonden aan een retourzending zijn voor rekening van de Koper, met uitzondering van een retour wegens schade aan de Producten op het moment van de levering of ingeval een onjuist Product werd geleverd. De retourkosten worden dan door Cozino.be vergoed en het vervangende Product wordt zo spoedig mogelijk en gratis verzonden.
 • Behoudens wettelijke verplichtingen neemt Cozino.be geen Producten terug waarvan de aard, de kenmerken of de werking is aangetast. Dit wordt bij ontvangst van de retourzending beoordeeld door Cozino.be.

GEBRUIKSAANWIJZING

 • De Koper verbindt zich ertoe om de instructies van de fabriek van de Producten na te leven, teneinde optimaal gebruik te kunnen maken van de Producten en om slijtage te voorkomen.

GARANTIE

 • Cozino.be garandeert de goede werking van de Producten in overeenstemming met de verstrekte specificaties, eigenschappen en functies.
 • Iedere klacht over een gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de Producten en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 (twee) jaar te rekenen vanaf de levering, dient binnen de termijn van 2 (twee) maanden vanaf de vaststelling van het gebrek schriftelijk te worden gemeld aan Cozino.be. Bij afwezigheid hieraan, verliest de Koper zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Cozino.be in te stellen, behoudens een tegen betaling afgesloten verruimde commerciële garantie.
 • Iedere schriftelijke melding aan Cozino.be zoals hierboven beschreven, dient een gedetailleerde opgave te bevatten van de niet-conformiteit.
 • Indien na onderzoek is gebleken dat de Producten niet-conform of gebrekkig zijn, verkiest de Koper in de eerste plaats de kosteloze herstelling of, indien een herstelling niet afdoende kan gebeuren, de vervanging van de Producten. Indien herstel of vervanging onmogelijk blijken, kan de Koper een prijsvermindering of de ontbinding van het Contract vorderen.
 • De Producten dienen teruggezonden te worden in overeenstemming met de retourbepalingen. 

AANSPRAKELIJKHEID

 • De aansprakelijkheid van Cozino.be is beperkt tot de nakoming van haar wettelijke verplichtingen en in ieder geval, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, beperkt tot het bedrag exclusief BTW van de Bestelling (behoudens bedrog of opzettelijke fout).

PRODUCTINFORMATIE

 • Cozino.be stelt haar Producten voor met alle noodzakelijke kenmerken opdat de Koper voorafgaand aan de Bestelling de essentiële kenmerken zou kennen van de Producten en een geïnformeerde Bestelling kan plaatsen.
 • De informatie, teksten, foto’s en illustraties waarmee de Producten worden voorgesteld zijn louter informatief en vormen in geen geval contractuele documenten. Cozino.be kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval de verstrekte informatie, teksten, foto’s of illustraties fouten of weglatingen bevatten. Cozino.be waarschuwt de Koper dat, afhankelijk van de tool die wordt gebruikt om de foto’s of illustraties te bekijken de kleuren, grootte, textuur of het materiaal van de Producten op de website kunnen afwijken van de realiteit en dat Cozino.be in dat verband op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 • Cozino.be verbindt zich ertoe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende bescherming en verwerking van persoonsgegevens (m.i.v. de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens en de GDPR) en hun respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven.

PREVENTIE NAMAAK

Cozino.be biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.”

KWALITEITSLABELS EN GEDRAGSCODES

SLOTBEPALINGEN

 • Wanneer een beding van dit Contract nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, geheel of gedeeltelijk, blijft het Contract bindend en komen partijen overeen dat het ongeldige of onafdwingbare beding wordt vervangen door een geldig en afdwingbaar beding die in overeenstemming is met de oorspronkelijk bedoeling van de partijen.
 • Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
 • Behoudens de andersluidende toepasselijke bepalingen in het consumentenrecht zal ieder geschil dat voortvloeit uit of in verband staat met het Contract uitsluitend kunnen behandeld worden door de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.

 

Gepubliceerd 04/2022

Ga langs bij één van onze onafhankelijke
keukenspecialisten voor hun professioneel advies.